ALM Verkeersopleidingen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels:

 1. De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. Alleen in geval van onmacht kan het gebeuren, dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 3. De rijles die bestaat uit minimaal 90 minuten en moet volledig worden benut voor de leerling.
 4. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt, waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk kan worden gesteld, een verzekering hiervoor afgesloten.
 5. Indien de lessen niet door kunnen gaan, wordt de leerling hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding;
 6. De lesauto is schoon, netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt.

Artikel 2

De leerling dient zich te houden aan de volgende regels:

 1. Om lessen te volgen moet de leerling tenminste 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben;
 2. De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
 3. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit moet wel minimaal 48 uur van tevoren gemeld worden, anders heeft de rijschool het recht om het gehele bedrag van de les in rekening te brengen.
 4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden hiervoor is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis, spoedopname in het ziekenhuis en onverwachte ziekte. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: zaken die je van tevoren bent vergetenop tijd aan te geven, zoals langdurige ziekte, tandartsbezoek, opname, vakantie of dergelijke.
 5. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie in relatie tot zijn/haar rijvaardigheid over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
 6. Bij schade ontstaan als gevolg van de in Artikel 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet de betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.
 2. Als een leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure: als er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsverzoek.
 3. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de Rijschool een incassobureau inschakelen. De bijkomende kosten zijn dan voor de leerling.

Artikel 4

Examen of Herexamen

 1. Als de leerling niet of te laat op het (her) examen verschijnt, dan zijn de kosten voor de gemiste en nieuwe aanvraag voor de leerling.

 

 

Artikel 5

Beëindigen van een les overeenkomst

 1. De rijschool heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)

Artikel 6

Lespakketten

 1. Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen;
 2. Een rijlespakket is 18 maanden geldig. Het is mogelijk om binnen deze periode de rijopleiding tijdelijk te onderbreken, (stage) buitenland, zwangerschap of andere oorzaken die de opleiding verhinderen. De leerling dient dit bij de rijschool schriftelijk kenbaar te maken. In het geval dat de rijopleiding wordt onderbroken, zonder opgave van reden en er gedurende een periode van 1 jaar na de laatst gereden rijles geen enkel contact is geweest, vervallen alle rechten;
 3. Bij voortijdige beëindiging van een lespakket vindt de volgende restitutie plaats: (door leerling betaald bedrag) – (aantal uren * ‘losse uur’ tarief).

 

 

Artikel 7

Vrijwaring

Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 1. Onder normale condities is de leerling niet aansprakelijk.
 2. Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem dus altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 3. De Rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom) fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 8

Algemene Voorwaarden (AV) en bemiddeling en geschillen

 1. De AV liggen/bevinden zich altijd ter inzage op kantoor;
 2. De AV kun je raadplegen via de website;
 3. Op deze AV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 4. De rijschool en de leerling trachten eerst bij een geschil er samen uit te komen, indien de leerling minderjarig is, zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld;
 5. Mochten er toch nog vragen zijn, mail de rijschool dan.